Skip to content Skip to navigation

Danh sách bài viết

Tên bài báo Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Những khiếu nại phát sinh tranh chấp trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên
Claims leading to disputation in seafarer export activities
 • Đào Quang Dân

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

daoquangdan@vimaru.edu.vn

Tải về Hảng hải
Sự điều chỉnh của pháp luật quốc tế về an ninh hàng hải đối với hiểm họa vận chuyển trái phép ma túy bằng đường biển
International maritime security law on counter drug trafficking at sea
 • Lương Thị Kim Dung

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

luongkimdungktvtb@gmail.com

Tải về Hảng hải
Chương trình cung cấp thông tin ổn định tai nạn của tàu hàng khô cho Sỹ quan hàng hải
The program providing damage stability information of dry cargo ship for deck officer
 • Bùi Văn Hưng
 • Nguyễn Kim Phương

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

buivanhung@vimaru.edu.vn

Tải về Hảng hải
Nghiên cứu quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam
Study on optimal planning MF coast station in the GMDSS Vietnam
 • Nguyễn Thái Dương
 • Nguyễn Cảnh Sơn
 • Trần Xuân Việt
 • Cao Đức Hạnh
 • Nguyễn Trọng Đức

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

nguyenthaiduong@vimaru.edu.vn

Tải về Hảng hải
Đề xuất mô hình năng lực xử lý của Sỹ quan hàng hải Việt Nam trong tình huống tồn tại nguy cơ đâm va trên biển trong ca trực độc lập
Proposals on handling competency model of Vietnamese deck officers in situation of existing risk of collision with another vessel in condition of single watch at sea
 • Mai Xuân Hương
 • Nguyễn Kim Phương
 • Lê Quang Huy
 • Bùi Quang Khánh

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

maixuanhuong@vimaru.edu.vn

Tải về Hảng hải
Tính toán mô phỏng và đề xuất giải pháp giảm thiểu hiện tượng xâm thực tại mép thoát bánh lái tàu thủy
Calculation, simulation and proposing the solution to reduce the cavitation area on the edge of ship rudder
 • Phạm Kỳ Quang
 • Nguyễn Mạnh Cường
 • Vũ Văn Duy
 • Cổ Tấn Anh Vũ

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

phamkyquang@vimaru.edu.vn

Tải về Hảng hải
Tầm quan trọng của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển đối với đảm bảo an toàn cho thuyền viên
The importance of education and training at sea to ensure the safety for seafarers
 • Nguyễn Mạnh Cường

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

nmcuong@vimaru.vn

Tải về Hảng hải

Trang