Skip to content Skip to navigation

Danh sách bài viết

Tên bài báo Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Xác định chiều cao giá búa khi thi công đóng cọc bằng búa diesel
Calculation of the height of pile driving mast for pile driving construction by diesel hammer
 • Đoàn Thế Mạnh

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
manhdt.ctt@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Tính toán công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên
Calculation of offshore structure frame format under random wave loads
 • Đào Văn Tuấn

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
dvtuan1963@gmail.com

Tải về Xây dựng - Công trình
Establish random wave surface by a suitable spectrum in the Vietnam’s sea
 • Nguyen Thi Thu Le
 • Le Hong Bang
 • Do Quang Khai

Vietnam Maritime University,
nthle1971@gmail.com

Tải về Đóng tàu
Tính toán ổn định giàn khoan biển di động
Calculations of stability for mobile offshore rigs
 • Vũ Viết Quyền

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
quyenvv.cndt@vimaru.edu.vn

Tải về Đóng tàu
Tính toán xác suất lật của tàu trên sóng ứng dụng phương pháp Melnikov
Calculation of capsize probability of ship in wavesbased on Melnikovs method
 • Lê Thanh Bình
 • O.I. Solomensev

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

binhlth@vimaru.edu.vn

2Admiral Makarov National University of Shipbuilding

 

Tải về Đóng tàu
Tính toán lực cản sóng của tàu ba thân bằng phương pháp nghiệm hữu hạn
Estimating wave resistance of trimaran using finite root method
 • Nguyễn Văn Võ

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
vonv.dt@vimaru.edu.vn

Tải về Đóng tàu
Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả trong thiết kế tàu vận tải
Research on assessing efficiency criteria in designing merchant ships
 • Nguyễn Thị Thu Quỳnh
 • Nguyễn Thị Hải Hà

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
quynhnt.dt@vimaru.edu.vn

Tải về Đóng tàu
Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi ổn định của tàu trên sóng trong giai đoạn thiết kế ban đầu
Evaluation on the changes of ship stability in waves in the initial design stage
 • Trần Ngọc Tú
 • Nguyễn Thị Thu Quỳnh
 • Trần Việt Hà

1 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

tutn.dt@vimaru.edu.vn
2Viện kỹ thuật Hải Quân

Tải về Đóng tàu
An optimal gear design method for minimization of transmission vibration
 • Nguyen Tien Dung
 • Nguyen Thanh Cong

1VietNam Maritime University,

dungnt@vimaru.edu.vn
2University of Communications and Transport

Tải về Cơ khí - Động lực
Influence of process parameters on microstructures and properties of the heat - affected zone (HAZ) and fusion zone (FZ) of the dissimilar metal welding
 • Le Thi Nhung
 • Pham Mai Khanh
 • Nguyen Duc Thang
 • Pham Huy Tung

1Hanoi University of Science and Technology,

lenhung.vl.hh@gmail.com

2Centre for non-destructive evaluation
3Vietnam Maritime University 

Tải về Cơ khí - Động lực

Trang