Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng 206, Nhà A1, Khu Hiệu Bộ

Số 484 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 31 3829 111

Email: khcn.dhhh@gmail.com - khcnhh.2016@gmail.com

 

Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng 205B, Tầng 2, Nhà A1, Khu Hiệu Bộ

Số 484 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 31 3829 109

Email: qhqt@vimaru.edu.vn - lec@vimaru.edu.vn