Skip to content Skip to navigation

Ban tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

1

PGS.TS. Lương Công Nhớ

Trưởng ban

2

TS. Phạm Xuân Dương

Phó trưởng ban thường trực

3

PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh

Phó trưởng ban

4

TS. Lê Quốc Tiến

Phó trưởng ban

8

PGS.TS. Nguyễn Viết Thành

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

Ủy viên thường trực

6

PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Đại An

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Trí Minh

Ủy viên

12

PGS.TS. Trần Anh Dũng

Ủy viên

13

PGS.TS. Đỗ Quang Khải

Ủy viên

14

PGS.TS. Lê Văn Điểm

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Ủy viên

16

PGS.TS. Đào Văn Tuấn

Ủy viên

17

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Ủy viên

18

PGS. TS. Vũ Trụ Phi

Ủy viên

19

TS. Phạm Tiến Dũng

Ủy viên