Skip to content Skip to navigation

Ban biên tập

STT

Họ và tên

Chức danh

1

PGS.TS. Lương Công Nhớ

Trưởng ban

2

TS. Phạm Xuân Dương

Phó Trưởng ban phụ trách

3

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

Thư ký

4

PGS. TS. Đinh Xuân Mạnh

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Viết Thành

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Đại An

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Trí Minh

Ủy viên

9

PGS.TS. Lê Văn Điểm

Ủy viên

10

PGS.TS. Đỗ Quang Khải

Ủy viên

11

PGS.TS. Lê Hồng Bang

Ủy viên

12

TS. Lê Văn Hạnh

Ủy viên

13

PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu

Ủy viên

14

PGS.TS. Trần Anh Dũng

Ủy viên

15

PGS.TS. Hoàng Đức Tuấn

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Ủy viên

17

PGS.TS. Đào Văn Tuấn

Ủy viên

18

TS. Phạm Văn Trung

Ủy viên

19

PGS.TS. Đặng Công Xưởng

Ủy viên

20 PGS.TS. Dương Văn Bạo Ủy viên
21 PGS.TS. Vũ Trụ Phi Ủy viên
22 TS. Phạm Tiến Dũng  Ủy viên
23 ThS. Bùi Đình Hoàn Ủy viên