Skip to content Skip to navigation

List of Papers

Name of papers Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Đề xuất mô hình toán học ứng dụng cho phát triển đội tàu vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc dầu của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020
Recommendation on mathematical model for developing fleets carrying crude oil for Vietnam’s refineries in the period of 2016 to 2020
 • Bùi Thanh Hải

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
buithanhhai@vimaru.edu.vn

Tải về Kinh tế Hàng hải
Thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới giai đoạn 2006 - 2015
Structure of world fleet during period of 2006 to 2015
 • Nguyễn Cảnh Hải

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
nguyencanhhai84@gmail.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Rào cản rời ngành - yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu đội tàu biển Việt Nam
Barrier to exit-the factor inhibits restructuring process of the Vietnam’s merchant fleet
 • Nguyễn Thị Thúy Hồng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
ntthong74@yahoo.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Đề xuất hướng mở rộng vùng hấp dẫn đối với khu vực cảng biển phía bắc Việt Nam
Proposals for the trends of expansion attractive regions for group of ports in the North of Vietnam
 • Đặng Công Xưởng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
xuongdc@vimaru.edu.vn

Tải về Kinh tế Hàng hải
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Capital structure determinants of publicly listed companies on Hanoi Stock Exchange
 • Hoàng Bảo Trung

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
trunghb.vimaru@gmail.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Dự tính nhu cầu đội tàu dầu của Việt Nam đến năm 2020
Estimation of the demand for Vietnam’s tanker fleet to 2020
 • Nguyễn Hữu Hùng
 • Bùi Thanh Hải

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
 huuhung@vimaru.edu.vn

Tải về Kinh tế Hàng hải
Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam
Using VAR model to determine the relationship between some macroeconomic indicators and transport volume of seaborne trade in Vietnam
 • Nguyễn Thị Thúy Hồng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
ntthong74@yahoo.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Factors influencing to demand of sea transportation
 • Trương Thị Như Hà

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
truonghavmr@yahoo.com.vn

Tải về Kinh tế Hàng hải
Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp Vận tải biển Việt Nam
Applying balance scorecard model in managerial accounting to enhance operations efficiency of Vietnam’s shipping companies
 • Đỗ Thị Mai Thơm

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
domaithom@gmail.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới nền kinh tế Việt Nam
Analyzing potential impacts of Trans - Pacific Partnership
 • Lê Thanh Phương

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

phuonglt@vimaru.edu.vn 

Tải về Kinh tế Hàng hải

Pages