Skip to content Skip to navigation

Danh sách các phân ban

1. Danh sách các Phân ban Hội nghị

1. Phân ban Hàng hải: Session on Navigation, Ship Production Floating Construction
2. Phân ban Cơ khí Động lực: Session on Mechanical Dynamics
3. Phân ban Đóng tàu: Ship Production and Floating Construction
4. Phân ban Môi trường: Environmental Engineering
5. Phân ban Xây dựng Công trình: Session on Civil Engineering
6. Phân ban Kinh tế Hàng hải: Session on Maritime Business
7. Phân ban Điện - Điện tử, Tự động hóa và CNTT: Session on Electrical - Electronics, Automation and Information Technology

2. Tổ chức thực hiện:

  • Các phân ban chủ động điều hành xây dựng và triển khai chương trình của Phân ban sau khi kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Hàng hải năm 2016 được triển khai;
  • Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ trong công tác chuẩn bị nội dung, các báo cáo khoa học, khách mời;
  • Phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức Hội nghị cấp Phân ban;
  • Tổng hợp, báo cáo kết quả của Phân ban gửi về phòng Khoa học - Công nghệ sau khi kết thúc các hoạt động (theo kế hoạch đã được duyệt).