Skip to content Skip to navigation

Editorial Board

Order

Full name

Title

1

Assoc. Prof. Lương Công Nhớ

Chairman

2

Dr. Phạm Xuân Dương

Person in charge

3

Assoc. Prof Nguyễn Hồng Vân

Secretary

4

Assoc. Prof. Đinh Xuân Mạnh

Commissioner

5

Assoc. Prof. Nguyễn Viết Thành

Commissioner

6

Dr. Nguyễn Mạnh Cường

Commissioner

7

Assoc. Prof. Nguyễn Đại An

Commissioner

8

Dr. Nguyễn Trí Minh

Commissioner

9

Assoc. Prof. Lê Văn Điểm

Commissioner

10

Assoc. Prof. Đỗ Quang Khải

Commissioner

11

Assoc. Prof. Lê Hồng Bang

Commissioner

12

Dr. Lê Văn Hạnh

Commissioner

13

Assoc. Prof. Đỗ Đức Lưu

Commissioner

14

Assoc. Prof. Trần Anh Dũng

Commissioner

15

Assoc. Prof. Hoàng Đức Tuấn

Commissioner

16

Dr. Nguyễn Hữu Tuân

Commissioner

17

PAssoc. Prof. Đào Văn Tuấn

Commissioner

18

Dr. Phạm Văn Trung

Commissioner

19

Assoc. Prof. Đặng Công Xưởng

Commissioner

20 Assoc. Prof. Dương Văn Bạo Commissioner
21 Assoc. Prof. Vũ Trụ Phi Commissioner
22 Dr. Phạm Tiến Dũng  Commissioner
23 MSc. Bùi Đình Hoàn Commissioner
 

Assoc. Prof.